Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego http://shop-peptydy.pl

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego http://shop-peptydy.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://shop-peptydy.pl oraz jej podstronach,

„Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,

„Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

„Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,

„Polityka” – Polityka Prywatności i Plików Cookies, która znajduje się pod tym adresem http://shop-peptydy.pl/Polityka-prywatnosci-cterms-pol-16.html, http://shop-peptydy.pl /Polityka-dotyczaca-cookies-cterms-pol-13.html

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności, które to koszty są podane odrębnie na stronie.

§ 4

Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie lub bez zakładania Konta.

Procedura rejestracji i założenia Konta w Sklepie została opisana w postanowieniach części IV. Regulaminu.

§ 5

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz niektórych Państw Unii Europejskiej.

§ 6

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies

w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 9 - § 11 Polityki.

III. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

§ 7

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 8

W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

Jeżeli Klient nie posiada Konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta lub wraz ze złożeniem zamówienia będzie chciał założyć Konto, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Jeżeli Klient nie posiada Konta, wówczas ma możliwość jego założenia poprzez kliknięcie przycisku „”. Wyświetli się wówczas formularz rejestracyjny. Postanowienia § 14-16 stosuje się odpowiednio.

Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej” a następnie wybrać sposób płatności oraz dostawy, które są wskazane w paragrafie poniżej. Po dokonaniu wyboru zostanie wskazana pod koszykiem informacja o wybranej metodzie dostawy i płatności, a także ich koszt, wówczas automatycznie zaktualizowana zostanie także kwota do zapłaty, uwzględniając wszystkie opisane w tym punkcie opłaty. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej”. W kolejnym formularzu można zmienić dane zamawiającego, adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany w Koncie) oraz dodać ewentualne uwagi. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.

Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.

Po dodaniu towarów do koszyka Sprzedawca, czeka na wpłatę.

§ 9

Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby płatności: przedpłata na konto Sprzedawcy, szybki przelew internetowy obsługiwany przez zewnętrzne kanały płatności, pobranie. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, paczka za pośrednictwem kuriera.

Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z zamówieniem są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

§ 10

Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:

Przy płatności przelewem zwykłym, gdy środki za zamówienie Klienta znajdą się na rachunku bankowym Sprzedawcy. Może to zając do 2 dni roboczych.

Przy płatności szybkim przelewem internetowym - po otrzymaniu od operatora płatności przelewu za dane zamówienie. Dzieje się to najpóźniej kolejnego dnia roboczego od dokonania płatności przez Klienta.

IV. Zasady założenia i prowadzenia Konta w Sklepie.

§ 11

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletność poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 13

Osoba chcąca założyć Konto w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja” znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, w celu wyświetlenia formularza rejestracyjnego. Następnie należy uzupełnić formularz wybierając jeden z poniższych sposobów:

Samodzielne uzupełnienie formularza i podanie w nim danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, · a w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą także NIP i nazwę firmy, adres e-mail, login, hasło do Konta oraz, dodatkowo, numery telefonów. Podany login oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.

Założenie Konta w Sklepie za pośrednictwem konta posiadanego przez Klienta w portalu społecznościowym. W tym celu osoba, która chce założyć Konto w Sklepie, powinna wybrać odpowiednią ikonę portalu, za pośrednictwem, którego chce założyć Konto. Po połączeniu z odpowiednim portalem, Użytkownik, o ile nie był wcześniej już zalogowany w portalu, powinien podać swój login i hasło dostępu do swojego konta oraz kliknąć przycisk „Zaloguj się”. Zostanie wyświetlony komunikat o pobraniu informacji z serwisu.  Następnie należy kontynuować rejestrację klikając przycisk „Przejdź do formularza rejestracji” i zgodnie z komunikatem zweryfikować aktualność pobranych informacji, uzupełnić dane do wysyłki oraz obowiązkowe pola w przypadku gdyby nie zostały pobrane z konta w serwisie.

§ 13

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od dnia, gdy nastąpiło zdarzenie opisane w § 15 ust. 4 Regulaminu  Postanowienia § 21 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 14

Klient powinien starannie przwywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak, aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 15

Po zalogowaniu się do Konta Klient ma możliwość: śledzenia statusu zamówienia, pobrania potwierdzenia sprzedaży zamówionych towarów. aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta, dodawania towarów do listy obserwowanych towarów i modyfikowania listy obserwowanych towarów.

VI. Zwroty i reklamacje.

§ 16

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy objętych jednym zamówieniem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: sklep@shop-peptydy.pl

§ 17

Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Reklamacje można składać pisemnie na adres  mailowo na następujący adres sklep@shop-peptydy.pl. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) nasi klienci mają możliwość korzystania z platformy do rozstrzygania sporów pomiędzy kupującym a sprzedającym. Wszelkie informacje i odpowiednie formularze znajdują się na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 18

Regulamin jest dostępny na stronie http://shop-peptydy.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.

Zapisz się do newslettera

   


54.174.225.82 - - 54.174.225.82C: en-US,en;q=0.5